"КАРГО" ЗАСТРАХОВАНЕ

      Логистично-транспорнтните фирми   занаят,   че от първостепенно значение е опазването на поверените им пратките от загубване и повреди.
      "Карго" застраховането, съответно застрахователната полица   на   Вашите товари дава допълнителна сигурност на   Вашите пари   при транспортиране на пратките със сухопътен, железопътен и морски транспорт.
     "Карго" застраховане чрез Логистичните мениджъри на BTS Globe Ви осигурява най-бързия, най-икономически изгодния начин пратките Ви да пристигнат до Вас.
      Нашите клиенти получават повече от традиционни-
те методи на "Карго" застраховане, включващи:
      ‣ "Online" изготвяне на документите - даващо допълнителна гъвкавост на обмена на информация.
      ‣ Намалява работата на административния Ви персонал.
      ‣ Пълно разясняване на начина и принципите на "Карго" застраховането.
      ‣ Персонално обслужване от нашия обучен персонал.
      ‣ Нашите застрахователни ставки са напълно конкурентни.

     Сега, Вие можете да извършите "Карго" застраховане успоредно с нашата основна дейност!
© 2005-2016   BTS Globe Ltd.